سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩ -
 
 

روش های ترک سیگار

بطوركلي سه نوع مشاوره (فردي، گروهي و تلفني) وجود دارد كه با توجه به روش ارائه و زمان آن متمايز مي‌شوند و هر يك به ميزان قابل قبول و مشخصي در ترك سيگار  موثر مي‌باشند و هر فرد سيگاري مي‌تواند از هركدام از آن‌ها استفاده نمايد.

مشاوره فردی:

مشاورة فردي عبارت از روبرويي بيمار و مشاور دوره ديدة ترك سيگار است. مطابق آخرين مطالعات انجام شده مدارك بسياري بر تأييد مشاورة فردي ترك سيگار وجود دارد، بطوريكه با ارائه مشاورة فردي به هر 25 بيمار، يك نفر از آنها ترك خواهد كرد. رابطة بسيار قوي مستقيمي بين مدت زمان جلسة حضوري و نتيجه درماني موفـق وجـود دارد. مداخلات شديد نيز مـؤثـرتر از مداخـلاتي با شدت كمـتر مي‌باشـند. همچنين شواهد موجود نشان مي‌دهد رابطة مستقيمي بين تعداد جلسات و كارايي دوره درمان وجود دارد بدين معني كه دوره درماني بيش از 8 جلسه به وضوح مؤثرتر از مداخلاتي است كه حداكثر سه جلسه بطول انجامد. در مجموع، براي كمك به ترك سيگار بيماران، مشاورة فردي مؤثر مي‌باشد.

مشاوره گروهی:

درمان گروهي باعث مي‌شود افراد، فنون رفتاري ترك سيگار را فرا گيرند و نسبت به يكديگر حمايت متقابل فراهم آورند. در اين روش افراد بيشتري توسط يك درمانگر، درمان مي‌شوند و نسبت به مشاوره فردي مقرون به‌صرفه‌تر مي‌باشد.
در مقايسه با استفاده ازهيچ نوع مداخله‌اي و همچنين درمان خودآموز، درمان گروهي در ترك سيگار مناسب‌تر مي‌باشد. براي ارزيابي مؤثرتر و مقرون به‌صرفه‌تر بودن درمان گروهي نسبت به مشاوره فردي فشرده شواهد كافي وجود ندارد. با اين وجود، چندين آزمايش كنترل شده با شبه دارو در درمان گروهي و درمان با داروهاي جايگزين نيكوتين نشان دهنده ميزان نسبتاً بالاي ترك يك ساله حدود 30% توسط داروهاي جايگزين نيكوتين و گروه درماني مي‌باشد. شواهدي در خصوص كارايي درمان گروهي براي بيماران تنفسي در دسترس نمي‌باشد. بطوركلي اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مشاورة گروهي در ترك سيگار مؤثر است ولي هنوز مشخص نيست كه اثر مشاورة گروهي بيشتر يا كمتر از مشاورة فردي باشد.

مشاوره تلفنی:

مشاورة تلفني مي‌تواند مكمل مداخلات حضوري يا جانشين تماس رو در رو، در كنار مداخلات خودآموز باشد. همچنين با توجه به نيازهاي فرد تماس‌گيرنده مي‌توان با زمان‌بندي، در نزديكي تاريخ ترك ميزان سطح حمايت را بالا برد. مشاوره تلفني به دو صورت كنشگرا و واكنشگرا انجام مي شود. در روش كنشگرا، مشاور با فرد سيـگـاري‌تـماس مي‌گيـرد تا در ترك سـيگار به اوكـمـك نـمايـد. در روش واكنشــگـرا، فرد سيـگاري بوسيلة تـمـاس با خـطـوط مشـاوره تـلفـنـي، مشـاورة لازم را كسـب مي‌نـمايـد.
تجزيه و تحليل آخرين مطالعات روشمند نشان مي‌دهد كه در مقايسه با وسايل خودآموز استاندارد، مشاوره تلفني واكنشگرا بسيار مؤثرتر مي‌باشد. در حالي كه، مشاوره تلفني به عنوان مكمّلي در دارودرماني يا مكمّل مداخلات رو در رو بدون دارودرماني، تأثيري در اين مداخلات براي افراد سيگاري سالم ندارد. يافته‌هاي حاصل نشان مي‌دهند كه مشاوره تلفني واكنشگرا در مقايسه با ديگر مداخلات جزئي، مؤثر مي‌باشد.

 

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment